menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Jehlové ventily

Jeh­lový ven­til je vyu­ží­ván pro spo­leh­livě těsné uza­ví­rání a regu­laci kapa­lin nebo plynů , s růz­nými typy vře­ten, jak pro přímé tak úhlové napojení.

Jeh­lové ven­tily pokrý­vají plnou škálu roz­sahu v tla­ko­vých a tep­lot­ních poža­dav­cích s vari­a­bil­ními mož­nostmi napo­jení a jsou vhodné pro oblasti zpra­co­vání ropy a plynu, pet­ro­che­mický prů­mysl nebo ana­ly­tické aplikace.

Jehlové ventily Parker 20K H Série
Jehlové ventily Parker 20K H Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54°C up to +200°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 1379 bar
 • Roz­ší­řená řada HV pro tlak až do 1379 bar.
Jehlové ventily Parker HV Série
Jehlové ventily Parker HV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C up to 538 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar @ 38 ˚C
 • Ruční pří­stro­jové (instru­men­tační) ven­tily.
 • Řada HV je tvo­řena něko­lika modely HNV, HRPV, HGV nabí­ze­jící mož­nosti pro tlak do 690 bar, opa­ko­va­telné uza­vření 100% bez bub­li­nek, napo­jení mano­me­tru a další.
Jehlové ventily Parker NP6 Série
Jehlové ventily Parker NP6 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C up to 371°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
 • Těs­nění vře­tene pod závi­tem izo­luje lubri­kant od pro­té­ka­jí­cího média, dva typy vře­tene.
 • Ven­til je také v úhlové variantě.
Jehlové ventily Parker SN6 Série
Jehlové ventily Parker SN6 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57°C up to 371°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
 • Bez­úka­pový ven­til pro hru­bou regu­laci prů­toků kapa­lin a plynů, výběr ze dvou vře­ten.
 • K dis­po­zici je rov­něž i rohová vari­anta.
Jehlové ventily Parker U Série
Jehlové ventily Parker U Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54°C up to 649°C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar
 • Ven­til pro náročné pro­středí, těs­nění vře­tene pod závi­tem izo­luje lubri­kant od pro­té­ka­jí­cího média.
 • Vhodný pro páru.
Jehlové ventily Parker V Série
Jehlové ventily Parker V Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57 ˚C up to 232 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 345 bar @ 38 ˚C
 • Tato série je kon­stru­o­vána pro bez­úka­pové uza­vření a regu­laci prů­toku kapa­lin s vol­bou tří typů vře­ten.
 • Ven­til je také v úhlové variantě.
Jehlové ventily SBNV Série
Jehlové ventily SBNV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C up to 315 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 413 bar @ 38 ˚C
 • Straight and angle patterns.
 • Stainles Steel construction.
 • Low operating torques.
 • Straight and Angle flow patterns.
Jehlové ventily SINV Série
Jehlové ventily SINV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -53 ˚C up to 315 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar @ 37 °C
 • Straight and angle patterns
 • Stainless Steel and Brass construction
 • Low operating torques
 • Panel mountable
 • Bar and round knob handle are available
Jehlové ventily SRPV Série
Jehlové ventily SRPV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -28 ˚C up to 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 413 bar @ 37 ˚C
 • Non-rotating stem tip
 • Straight -through orifice for maximum flow
 • Stem dust seal protects threads from external contamination
 • Replaceable seals, seat and stem tip
 • Gauge port option
Jehlové ventily SUNV Série
Jehlové ventily SUNV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -53 ˚C up to 232 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 414 bar @ 37 °C
 • End connection size 1/4" to 1", 6mm to 25mm
 • Non-rotating stem tips.
 • Panel mountable
 • Low operating torque
 • Temperature ratings -53 ˚C až 315 ˚C PEEK
 • Temperature ratings -53 ˚C až 648 ˚C Grafoil