menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů

Místní ply­nové gene­rá­tory posky­tují labo­ra­toři celou řadu význam­ných výhod včetně dra­ma­tic­kého zlep­šení v oblasti bez­peč­nosti, zvý­šení pohodlí a niž­ších nákladů.

Vlastní gene­rá­tory plynů pro ply­no­vou chro­ma­to­gra­fii (GC a GC/MS), kapa­li­no­vou chro­ma­to­gra­fii s hmot­nostní detekcí (LC/MS), spek­trosko­pii, TOC, cir­ku­lární dichro­is­mus, digi­tální radi­o­gra­fii a vypa­řo­vání a TOC (ana­lýza cel­ko­vého orga­nic­kého uhlíku)

Generátory plynů pro plynovou chromatografii / Balston
Generátory plynů pro plynovou chromatografii / Balston
Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / Balston
Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / Balston
Generátory plynů pro spektrometrii, koncentrátory, analyzátory TOC / Balston
Generátory plynů pro spektrometrii, koncentrátory, analyzátory TOC / Balston
Generátory plynů pro plynovou chromatografii / domnick hunter
Generátory plynů pro plynovou chromatografii / domnick hunter
Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / domnick hunter
Generátory plynů pro kapalinovou chromatografii / domnick hunter
Generátory plynů pro spektroskopii, TOC, cirkulární dichroismus a digitální radiografii / domnick hunter
Generátory plynů pro spektroskopii, TOC, cirkulární dichroismus a digitální radiografii / domnick hunter