menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů pro spektrometrii, koncentrátory, analyzátory TOC / Balston

Gene­rá­tory čis­tého vzdu­chu jsou pou­ží­vány hlav­ními výrobci FTIR sys­témů. Posky­tují až 85 litrů za minutu vysoce čis­tého plynu spek­t­rální kva­lity (rosný bod –73°C, CO2 <1 ppm. Dodá­vaný plyn je ide­ální alter­na­ti­vou k dusíku a zajiš­ťuje čistší spek­t­rální pozadí a přes­nější analýzy.

 • Nahra­zují drahé tla­kové lahve
 • Mini­mální a jed­no­du­chá údržba
Generátory čistého vzduchu pro FTIR spektrometrii Parker
Generátory čistého vzduchu pro FTIR spektrometrii Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Nahra­zují drahé tla­kové lahve
 • Mini­mální a jed­no­du­chá údržba
Gene­rá­tory dusíku pro odparky a koncentrátory Parker
Gene­rá­tory dusíku pro odparky a koncentrátory Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Pra­cují nepře­tr­žitě 24 hodin denně
 • Snadná insta­lace a jed­no­du­chý provoz
 • Úsporný poho­to­vostní režim
Gene­rá­tory dusíku vysoké čistoty Parker
Gene­rá­tory dusíku vysoké čistoty Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Gene­rá­tory dusíku vysoké čis­toty jsou určeny pro ana­ly­tic­kou instru­men­taci včetně ICP emisní spek­tro­me­t­rie.
 • Zajiš­ťují nepře­tr­žité záso­bo­vání vysoce čis­tým dusí­kem spek­t­rální kva­lity.
Gene­rá­tory plynu pro TOC analyzátory Parker
Gene­rá­tory plynu pro TOC analyzátory Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Ide­ální náhrada tla­ko­vých lahví s dusí­kem, kys­lí­kem a vzduchem
 • Spl­ňuje poža­davky všech výrobců TOC analyzátorů
Gene­rá­tory suchého vzdu­chu pro NMR spek­tro­me­t­rii Parker
Gene­rá­tory suchého vzdu­chu pro NMR spek­tro­me­t­rii Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Levná alter­na­tiva k dusíku s krát­ko­do­bou návratností
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou
Mem­brá­nové sušiče vzduchu Parker
Mem­brá­nové sušiče vzduchu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Nehlučné, bez pohyb­li­vých sou­čás­tek, nepo­tře­bují elek­tric­kou energii
 • Nepra­cují s chla­divy — jsou šetrné k život­nímu prostředí
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou