menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Instrumentace

Základ­ním pro­duk­tem v instru­men­taci jsou šrou­bení růz­ných typů, z nichž nej­více pou­ží­vaný je dvou­krouž­kový sys­tém. Vel­kou kate­go­rii pak tvoří ven­tily. Zákla­dem našeho port­fo­lia jsou kulové kohouty, jeh­lové, pojistné a zpětné ven­tily dopl­něné instru­men­tač­ními rych­lo­spoj­kami či fil­try. Výraz­nou oblast v instru­men­taci tvoří ven­ti­lové bloky – mani­foldy s širo­kou mož­ností jejich voli­telné modi­fi­kace (opti­ons) nebo i přímo zákaz­nic­kým řeše­ním. Nabídka mani­foldů je roz­ší­řena i o ochranné skříně.

Z pro­duktů zamě­ře­ných spíše na ana­ly­tiku můžeme nabíd­nout prů­to­ko­měry plo­vá­kové i hmot­nostní, regu­lá­tory tlaku, vzor­ko­vací láhve nebo celé ana­ly­tické sys­témy. Veš­kerý instru­men­tační sor­ti­ment lze dopl­nit nabíd­kou tru­bek, hadic a potřeb­ným nářa­dím.

Membránové ventily
Membránové ventily
Vysokotlaké produkty
Vysokotlaké produkty
Kohouty
Kohouty
Ventily
Ventily
Šroubení
Šroubení
Rychlospojky
Rychlospojky
Ventilové soupravy
Ventilové soupravy
Filtry
Filtry
Regulátory
Regulátory
Vzorkovací láhve a kondenzační nádoby
Vzorkovací láhve a kondenzační nádoby
Manometry a meřící přístroje
Manometry a meřící přístroje
Příruby
Příruby
Double Block & Bleed ventily
Double Block & Bleed ventily
PFA/PTFE Program PARKER
PFA/PTFE Program PARKER
Produkty PARKER
Produkty PARKER