menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Rychlospojky

Široká škálu jak pro kapalná i plynná média. Rych­lo­spojky se pou­ží­vají na rychlé a snadné spojení/rozpojení jak pev­ných, neo­heb­ných tak fle­xi­bil­ních tru­bek a hadic. Bez­úka­pový design eli­mi­nuje ztráty teku­tin při roz­po­jení a mini­ma­li­zuje vni­kání vzdu­chu během spo­jo­vání.

V nabídce jsou také ter­mo­plas­tické rych­lo­spojky, které jsou vhod­nou vol­bou pro oblasti kde není vhodné pou­žít kovové mate­ri­ály jako jsou výroba polo­vo­dičů, auto­ma­ti­zace, che­mic­kém prů­myslu. Ter­mo­plas­tické rych­lo­spojky jsou pro­duk­tem kom­bi­nu­jící vlast­nosti jako je pevný roz­měr, mož­nost vyso­kých prů­toků a nízká hmot­nost.

Instrumentation Quick Coupling Parker
Instrumentation Quick Coupling Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Produktový přehled instrumentačních rychlospojek Parker
Rychlospojky Full Flow SFQC Série
Rychlospojky Full Flow SFQC Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: až 204˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 413 bar @ 20˚C
  • Proven ball - lock mechanism provids positive connection.
  • Simple push - pull action to connect and disconnect lines - no tools required.
  • Compact coupling offers full without orifice restrictions.
Rychlospojky SQC Série
Rychlospojky SQC Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: až 204˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 206 bar @ 20˚C
  • Simple push-pull action to connect and disconnect lines-no tools required.
  • Plug and body are available valved or unvalved.
  • Valves automatically open when connected and shut off when disconnected to minimize the loss of liquids or gases.