menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Ventilové soupravy

Ven­ti­lová souprava — mani­fold je navr­žen pro zvý­šení bez­peč­nosti a sní­žení insta­lač­ních nákladů. Jed­ním těle­sem lze zajis­tit kom­bi­naci odi­zo­lo­vání instru­mentů, jejich pří­pad­nou kalib­raci, a to spo­lečně s odvzduš­ně­ním (odka­le­ním) či ode­brá­ním vzorků.

Nabízíme Vám ven­ti­lové soupravy (mani­foldy) v roz­sahu dvou, tří a pěti ven­ti­lo­vých bloků, které jsou vhodné pro všechny typy instru­men­tač­ních insta­lací, spe­ci­fi­kací a aplikací.

Membránové ventily
Membránové ventily
Ventilové soupravy
Ventilové soupravy