menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů pro spektroskopii, TOC, cirkulární dichroismus a digitální radiografii / domnick hunter


 

Generátory čistého dusíku Parker
Generátory čistého dusíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • 4 základní modely ve vari­antě s kom­pre­so­rem či bez (modely HPN2-5000 až HPN2-12500)
 • Dodá­vány s inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Úsporný chod zvy­šuje život­nost kompresorů
Gene­rá­tory dusíku pro lékař­ské přístroje Parker
Gene­rá­tory dusíku pro lékař­ské přístroje Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Dodá­vají vysoce kva­litní dusík o čis­totě 99,999 %. Vhodné pro náročné aplikace
 • Inte­gro­vaný bez­mazný kom­pre­sor s tichým chodem
 • Jed­no­du­chá insta­lace a spo­leh­livý pro­voz s mini­mální údržbou
Gene­rá­tory spek­t­rál­ního dusíku Parker
Gene­rá­tory spek­t­rál­ního dusíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • navr­ženy cíleně pro CD spek­trosko­pii (Cir­cu­lar Dichro­ism) a ICP spek­trosko­pii (Inducti­vely Coupled Plasma)
 • Posky­tují vysoce čistý dusík spek­t­rální kva­lity 99,9965 % v nepře­tr­ži­tém pro­vozu 24 hod denně.
Gene­rá­tory suchého vzduchu Parker
Gene­rá­tory suchého vzduchu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Dodá­vají vysoce suchý vzduch nejen pro spek­t­rální labo­ra­toře.
 • Inte­gro­vaný bez­mazný kom­pre­sor s tichým chodem
 • Výkon 3 — 6 litrů za minutu, rosný bod –40°C
Gene­rá­tory suchého vzdu­chu bez CO2 Parker
Gene­rá­tory suchého vzdu­chu bez CO2 Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Prů­toky vzdu­chu od 1,5 do 100 litrů za minutu (ve 3 velikostech)
 • Čis­tota vzdu­chu <1 ppm zbyt­ko­vého CO2 a <0,003 ppm uhlovodíků
 • Nepře­tr­žitá dodávka vysoce kva­lit­ního suchého vzduchu