menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů pro plynovou chromatografii / Balston

Labo­ra­torní gene­rá­tory vodíku nabí­zejí zcela bez­peč­nou alter­na­tivu tla­ko­vých lahví s vodí­kem. Posky­tují ide­ální kom­bi­naci bez­peč­ného pro­vozu, spo­leh­li­vosti a potřebné výkon­nosti. Vyu­ží­vají ově­ře­nou tech­niku elek­t­ro­lýzy dei­o­ni­zo­vané vody pomocí mem­brány PEM (Pro­ton Exchange Mem­brane). Gene­rá­tory jsou vhodné pro všechny labo­ra­toře a všechna odvětví leh­kého průmyslu.

Gene­rá­tory dusíku a nulo­vého dusíku Parker
Gene­rá­tory dusíku a nulo­vého dusíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Může záso­bo­vat až 6 chro­ma­to­grafů s detek­to­rem FID
 • K dis­po­zici také verze gene­rá­toru s upev­ně­ním na zeď
Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu Parker
Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Špič­kové detekční limity s porov­nání s jinými výrobky
 • Prů­toky čis­tého (nulo­vého = “zero air”) vzdu­chu od 1 litru do 30 litrů za minutu
 • Tichý pro­voz s mini­mální údržbou
Gene­rá­tory vodíku a nulo­vého vzdu­chu pro detek­tory FID Parker
Gene­rá­tory vodíku a nulo­vého vzdu­chu pro detek­tory FID Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Obslu­hují až 6 chro­ma­to­grafů s detek­tory FID
 • Bez­pečná alter­na­tiva tla­ko­vých ply­no­vých lahví
 • Bez­pro­blé­mový nepře­tr­žitý pro­voz laboratoře
 • Pra­cují spo­leh­livě s mini­mální údržbou
Gene­rá­tory vodíku Parker
Gene­rá­tory vodíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Auto­ma­tické napá­jení vodou jako voli­telné příslušenství
 • Vodík je vyrá­běn pouze tehdy, kdy je potřeba a při níz­kém tlaku pro­du­ko­va­ného vodíku
 • Pře­prava gene­rá­toru je bez­pečná a vylu­čuje rizika obvyklá při mani­pu­laci s vodíkem
Hyd­ro­Gen Mate Parker
Hyd­ro­Gen Mate Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Alter­na­tivní zdroj dei­o­ni­zo­vané vody pro všechny gene­rá­tory vodíku.
 • Napá­jení běž­nou pit­nou vodou
 • Prů­tok 1 litr za minutu
 • Snadná insta­lace a téměř bez­ob­služný provoz