menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Ochranné skříně

Robustní GRP (Glass Rein­for­ced Plas­tic) ochranné skříně a štíty pro instru­men­tační měření, které je ochrání zaří­zení v extrémní pod­mín­kách jako jsou nízké tep­loty, vysoký slu­neční svit, prach a jiné nečis­toty, pří­padně před mecha­nic­kým poškozením.

Skříně se dodá­vají samo­statné nebo dle poža­davku zákaz­níka vyba­vené mani­foldy (ven­ti­lo­vými soupra­vami), vyhří­vá­ním a dal­ším příslušenstvím.

Měkké pouz­dro (Soft cover enc­lo­sure) je alter­na­tivní ochra­nou např. v pří­padě že místo insta­lace je pro­sto­rově nedo­sta­ču­jící pro ochra­nou skříň. Je vyro­beno ze silikono-laminátového mate­ri­álu a je dostupné v něko­lika tloušťkách.

Ochranné skříně, stříšky a vyhřívání Parker
Ochranné skříně, stříšky a vyhřívání Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot: -55 ˚C až 80 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Available with wide range of Parker manifolds
  • Corrosion free with excellent chemical resistance
  • Units available single, double and triple instruments
  • Weather protection to IP66 (EN60529, NEMA 4X)