menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Jehlové ventily

Jeh­lový ven­til je vyu­ží­ván pro spo­leh­livě těsné uza­ví­rání a regu­laci kapa­lin nebo plynů , s růz­nými typy vře­ten, jak pro přímé tak úhlové napojení.

Jeh­lové ven­tily pokrý­vají plnou škálu roz­sahu v tla­ko­vých a tep­lot­ních poža­dav­cích s vari­a­bil­ními mož­nostmi napo­jení a jsou vhodné pro oblasti zpra­co­vání ropy a plynu, pet­ro­che­mický prů­mysl nebo ana­ly­tické aplikace.

Vysokotlaké jehlové ventily SHBNV Série
Vysokotlaké jehlové ventily SHBNV Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 232 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 689 bar @ 38 ˚C
  • Stainless steel construcion as standard
  • PTFE packing standard, optional graphite