menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Šroubení Parker A-Lok

A-Lok / CPI je instru­men­tační  šrou­bení, které je kon­stru­o­váno tak, že ve spo­jení s přes­nými instru­men­tač­ními trub­kami vytváří bez­úni­kové spo­jení pro pro­cesní a instru­men­tační apli­kace. Tato šrou­bení jsou vyrá­běna v nej­vyšší kva­litě dle nej­přís­něj­ších norem.

A-Lok je tvo­řeno dvěma samo­stat­nými kroužky, CPI obsa­huje jeden zdvo­jený kroužek.

Zadní krou­žek u A-lok a celý krou­žek u CPI je povr­chově upra­ven uni­kátní tech­no­lo­gií Supar­case, která u nere­zové oceli a dal­ších exo­tic­kých mate­ri­álů zvy­šuje odol­nost vůči korozi danou těmito materiály.

Šrou­bení vedle stan­dart­ního pro­ve­dení z nere­zové oceli 316 nebo mosazi a hli­níku je běžně dostupné i z exo­tic­kých mate­ri­álů jako je Has­telloy C, Monel, Inco­nel , 6MO. Hlavní uplat­nění je pro instru­men­taci, pro­cesní a řídící sys­témy, ana­ly­zační zaří­zení, che­mic­kém, pet­ro­che­mic­kém a papí­ren­ském prů­myslu, v oblasti výroby ener­gie.

Nava­řo­vací šroubení Parker
Nava­řo­vací šroubení Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • V pro­ve­dení ve tvaru vsuvky, tzv. tupý tvar nebo pro auto­ma­tické sva­řo­vání.
Šroubení Parker A-Lok
Šroubení Parker A-Lok
temperature icon Rozsah provozních teplot: -196 ˚C up to 649 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: up to 621 bar @ 38 ˚C
  • A-Lok je tvo­řeno dvěma samo­stat­nými kroužky
  • Široké použítí ve všech oblastech průmyslu
  • Stainless Steel, Duplex, Carbon steel, Hastelloy, Alloy400,600,825..