menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Plovákové a hmotnostní průtokoměry

Plo­vá­kové průtokoměry

Plo­vá­kové prů­to­ko­měry (VA — Vari­a­ble Area) posky­tují efek­tivní řešení pro měření střed­ních až velmi níz­kých prů­toků nej­růz­něj­ších kapa­lin a plynů. Par­ker Por­ter por­fo­lio zahr­nuje něko­lik řad skle­ně­ných i kovo­vých prů­to­ko­měrů vhod­ných pro různé apli­kace. Od nejmen­ších prů­toků potřeb­ných pro labo­ra­torní apli­kace až po vysoké prů­toky v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích. Prů­to­ko­měry umož­ňují výměnu sad prů­to­ko­vých tru­bic tak, že je možné u nich měnit kon­fi­gu­raci, aniž by bylo nutné je vyjmout z okruhu.

Hmot­nostní průtokoměry

Hmot­nostní prů­to­ko­měry nabí­zejí pre­cizní a spo­leh­livé měření hmot­nost­ního prů­toku vzdu­chu nebo jiných plynů . Tyto zaří­zení mají  nej­vy­spě­lejší čidla, ven­tily a prvky lami­nární prů­to­kové tech­no­lo­gie.

Hmotnostní ovladače průtoku​

Hmot­nostní ovla­dače prů­toku nabí­zíme v těchto provedeních:

 • elek­tro­nické ovla­dače průtoku
 • tepelné ovla­dače průtoku
 • manu­ální ovla­dače průtoku

Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P230 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P230 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P230 Series flow meters are highly reliable and accurate flow meters commonly used in industrial production processes.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P240 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P240 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P240 Series flow meters are designed to extend the flow capacity of a traditional purgemeter given an
 • outstanding performance for a wide range of liquids and gases.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P250 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P250 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P250 Series flow meters are designed to extend the flow capacity of a traditional purgemeter given an outstanding performance for a wide range of water applications.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P260 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P260 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P260 Series flow meters are optimized for measuring low flow rates of water, air, and nitrogen, making it ideal for OEM applications.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P430 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P430 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • P430 Series flow meters feature borosilicate glass tubes with stainless steel frames and horizontal connections and
 • are available with 65mm and 150mm scale sizes.
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P480 Série
Skle­něný prů­to­ko­měr Parker P480 Série
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • The P480 Series flow meters are characterized by their high reliability and wide flow range capability, making them suitable for measurement of liquids and gases in a wide variety of applications.