menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Generátory plynů pro plynovou chromatografii / domnick hunter


 

Generátory vodíku Parker
Generátory vodíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Vodík je vyrá­běn pouze tehdy, kdy je potřeba a při níz­kém tlaku pro­du­ko­va­ného vodíku.
  • Posky­tují ide­ální kom­bi­naci bez­peč­ného pro­vozu, spo­leh­li­vosti a potřebné výkon­nosti.
Gene­rá­tory dusíku a nulo­vého dusíku Parker
Gene­rá­tory dusíku a nulo­vého dusíku Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Tyto gene­rá­tory posky­tují dusík mimo­řádné čis­toty (UHP) pro spe­ci­ální labo­ra­torní apli­kace, che­mic­kou ana­lýzu a spek­trosko­pii.
  • Dodá­vají dusík o čis­totě 99,9995 % v prů­to­cích do 3 litrů za minutu.
Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu Parker
Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Jsou vhodné pro che­mic­kou ana­lýzu v jaké­koli laboratoři.
  • Mimo­řádně tichý chod, schvá­leny vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace
Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu Parker
Gene­rá­tory nulo­vého vzduchu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
  • Sní­ma­telný horní panel, umož­ňu­jící osa­zení gene­rá­toru vodíku (řady H a H-MD) nahoru do účelné kombinace
  • Kromě ply­nové chro­ma­to­gra­fie lze vyu­žít v řadě che­mic­kých labo­ra­toří včetně LC/MS, TOC apod.