menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Kulové kohouty pro instrumentaci

Kulový ven­til díky kon­strukci a pou­ži­tému mate­ri­álu zajiš­ťuje doko­nalé tep­lotní a tla­kové cha­rak­te­ris­tiky a řadu let je vyu­ží­ván rov­něž jako uza­ví­rací ven­til v růz­ných prů­mys­lo­vých aplikacích.

Jed­not­livé vari­anty ven­tilů mají jako ovlá­dací část

 • kolečko
 • nere­zo­vou páku

Ve výrobě je možno zajis­tit i pro­ve­deni pro kys­lí­ko­vou čis­totu. Při­po­jeni na tech­no­lo­gické zaří­zení umož­ňuje napo­jení s dvou krouž­ko­vým sys­té­mem  A-Lok® nebo růz­nými typy závitů. Jed­not­livé řady ven­tilů se odli­šují růz­nými spe­ci­fiky nebo vlastnostmi.

Elektrický pohon ventilu Parker
Elektrický pohon ventilu Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot: 0 ˚C až 66 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Dva základní modely pne­u­ma­tic­kých pohonů: vratný pru­ži­nový nebo dvoj­činný. U elek­tric­kých pohonů jsou k dis­po­zici tři série s růz­nými specifikacemi. Pro teploty do -40 ˚C pouze s použitím topení a termostatu.
Kulové kohouty Parker 20K Hi-Pro Série
Kulové kohouty Parker 20K Hi-Pro Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 232 ˚C PEEK
pressure icon Maximální provozní tlak: 1379 bar @ 21 ˚C
 • Roz­ší­řená řada ven­tilů Hi-Pro Ball pro tlak až do 1379 bar.
Kulové kohouty Parker B Série
Kulové kohouty Parker B Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 232 ˚C PEEK
pressure icon Maximální provozní tlak: 414 bar @ 21 ˚C
 • Rychlé uza­ví­rání o 1/4 otočky, dvoj­cestná a troj­cestná verze s funkcí smě­šo­vače nebo pře­pí­nače, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým poho­nem, vhodný pro CNG aplikace.
Kulové kohouty Parker HB Série
Kulové kohouty Parker HB Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 204 ˚C PEEK
pressure icon Maximální provozní tlak: 414 bar @ 21 ˚C
 • Ven­til pro tlak 690 bar, vhodný do stís­ně­ného pro­středí. Vysoká život­nost, dvoj­cestná a troj­cestná verze, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým poho­nem, vhodný pro CNG apli­kace.
Kulové kohouty Parker Hi-Pro Série
Kulové kohouty Parker Hi-Pro Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 232 ˚C PEEK
pressure icon Maximální provozní tlak: 414/ 689 bar @ 21 ˚C
 • Vysoce účinný ven­til pro tlak až 690 bar pře­vážně do nároč­ných pro­středí v oblasti rop­ného, ply­ná­ren­ského a zpra­co­va­tel­ského prů­myslu, s mož­ností vrtání 10, 15, 20 a 25mm.
Kulové kohouty Parker MAB Série
Kulové kohouty Parker MAB Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -29 ˚C až 260 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 1379 bar @ 21 ˚C
 • Stře­do­tlaký ven­til do 1379 bar do nároč­ného pro­středí, ve vari­antě dvou a tří cestný, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým pohonem.
Kulové kohouty Parker MB Série
Kulové kohouty Parker MB Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54˚ C až 149 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 207 bar @ 21 ˚C
 • Kom­paktní design, tělo ven­tilu z jed­noho kusu, u dvou­cestné vari­anty je možná verze pří­mého nebo roho­vého ven­tilu.Tato série se dodává také jako tří, čtyř a pěti cestná.
 • Mož­nost ovlá­dat ven­til elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým pohonem.
Kulové kohouty Parker PR Série
Kulové kohouty Parker PR Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57 ˚C až 232 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 207 bar @ 21 ˚C
 • Nejmenší uza­ví­rací ven­til s uza­ví­rá­ním o 1/4 otočky, paten­to­vané odvzduš­nění, mož­nost osa­dit poho­nem, vhodný do laboratoří.
Kulové kohouty Parker SWB Série
Kulové kohouty Parker SWB Série
temperature icon Rozsah provozních teplot: -54 ˚C až 316 ˚C PEEK
pressure icon Maximální provozní tlak: 103/172 bar @ 21 ˚C
 • Tří­dílná kon­strukce, která umož­ňuje opravy v terénu, mož­nost ovlá­dat elek­tric­kým nebo pne­u­ma­tic­kým pohonem.
Kulové kohouty pro CNG
Kulové kohouty pro CNG
temperature icon Rozsah provozních teplot: -40 °C až 121 °C
pressure icon Maximální provozní tlak: 414 bar @ 21˚ C
 • Low operation torques
 • Hight flow capacity in a compact design