menu icon
Ventile & Fittings Praha Komponenty pro Fluidní systémy a Instrumentaci

Analytické systémy

Ana­ly­tické sys­témy jsou určeny pře­de­vším pro che­mický, pet­ro­che­mický a zpra­co­va­tel­ský prů­mysl. Vyu­žití nalez­nou rov­něž v labo­ra­to­řích a ana­ly­tice. Některé ana­ly­tické sys­témy - smě­šo­vače plynů Par­ker — byly vyvi­nuty jako reakce na poptávku prů­myslu, jak sní­žit náklady na míchání či ředění plynů pro labo­ra­torní, prů­mys­lové a pro­cesní ana­ly­tické apli­kace.

Tento sys­tém může při­nést výrazné úspory ve výši až dva­ceti pro­cent oproti nákupu hoto­vých směsí plynů. V našem port­fo­liu najdete také zaří­zení na usměr­ňo­vání prů­toku plynů — pře­pí­nací zaří­zení Chan­ge­O­vernebo modu­lární sys­tém pro řízení prů­toku plynů Intra­Flow™ a R-max™.

IntraFlow - PARTEK Parker
IntraFlow - PARTEK Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57 ˚C až 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 34 bar
 • Modular Systems
 • System size is reduced as much as 75%
 • Compliant with ISA/ANSI SP76.00.02
 • All flw paths are on the same plane
Pře­pí­nací zaří­zení Parker - ChangeOver
Pře­pí­nací zaří­zení Parker - ChangeOver
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Kom­paktní moduly jsou určeny na usměr­ňo­vání prů­toku plynů a zajiš­tění kon­ti­nu­ál­ních dodá­vek plynu ze dvou zdrojů.
 • K pře­pnutí z jed­noho zdroje (např. tla­kové lahve) na zdroj druhý dojde auto­ma­ticky s cílem maxi­mál­ního vyu­žití náplně v prv­ním zdroji.
Pře­pí­nací zaří­zení Parker - Mini ChangeOver
Pře­pí­nací zaří­zení Parker - Mini ChangeOver
temperature icon Rozsah provozních teplot:
pressure icon Maximální provozní tlak:
 • Kom­paktní moduly jsou určeny na usměr­ňo­vání prů­toku plynů a zajiš­tění kon­ti­nu­ál­ních dodá­vek plynu ze dvou zdrojů.
 • K pře­pnutí z jed­noho zdroje (např. tla­kové lahve) na zdroj druhý dojde auto­ma­ticky s cílem maxi­mál­ního vyu­žití náplně v prv­ním zdroji.
Stream switching system R-Max GEN II Parker
Stream switching system R-Max GEN II Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57 ˚C až 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 34 bar
 • Captured vent
 • Enhanced position indicator
 • Backward compatibility
 • Surface mount technology
Stream switching system R-Max Parker
Stream switching system R-Max Parker
temperature icon Rozsah provozních teplot: -57 ˚C až 204 ˚C
pressure icon Maximální provozní tlak: 34 bar
 • Surface Mount Technology enhances maximum system flexibility and enables the user to add additional streams to a system without interrupting installed units